Všeobecné obchodné podmienky pre nákup v tomto internetovom obchode

 

 

Obchodné podmienky

Všetky prijaté objednávky považujeme za záväzné. Kupujúci platí cenu, ktorá je uvedená v potvrdení objednávky. Vyhradzujeme si právo na predĺženie dodacej doby a to v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné udalosti. O tomto je však kupujúci okamžite informovaný. Rešpektujeme Vaše súkromie. Vaše osobné údaje sú dôverné a nie sú poskytované žiadnym tretím subjektom. Všetky ceny uvedené na stránkach sú vrátane DPH. Predávajúci dodáva tovar kupujúcemu na základe elektronickej objednávky a špecifikácie. Podmienkou platnosti takejto objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí. Predávajúci je oprávnený žiadať od kupujúceho overenie objednávky, a to vhodným spôsobom - emailom alebo telefonicky.

Dodacie podmienky
Za dodanie tovaru sa považuje jeho prevzatie. Tovar expedujeme maximálne do 30 dní odo dňa doručenia platnej objednávky do našej elektronickej schránky, poprípade po autorizácii danej objednávky. Vyhradzujeme si právo na predľženie dodacej doby v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné okolnosti. O takomto predľžení dodacej doby je kupujúci okamžite informovaný. Tovar je dodávaný v kvalitných 'bublinkových' obaloch, aby neprišlo k poškodeniu. S objednaným tovarom obdržíte aj daňový doklad.
Práva a povinnosti kupujúceho, poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy:
Kupujúci je povinný uviesť v objednávkovom formulári všetky položky označené predávajúcim ako povinné.
Kupujúci je povinný odobrať objednaný tovar a zaplatiť celkovú cenu, ktorá mu bola oznámená ešte pred odoslaním záväznej objednávky.
Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených vadách. Pri reklamácii sa riadi reklamačným poriadkom predávajúceho.

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote Váš list o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu.

Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný:
a) prevziať tovar späť,
b) vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
a) predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (použitý tovar, tovar rozbalený z hygienickej fólie alebo ochranného obalu, rozbalené latexové prádlo, nosené spodné prádlo). Použitý tovar alebo tovar s porušeným obalom nie je už možné vzhľadom k povahe tovaru (hygienické vlastnosti tovaru) ďalej ponúkať zákazníkom, z tohoto dôvodu nie je možné takýto tovar vrátiť.
b) predaj zvukových alebo obrazových záznamov, ktoré spotrebiteľ rozbalil. (rozbalené dvd nosiče)

Tovar nemožno vrátiť na dobierku, akýkoľvek takto vrátený tovar nemôžeme akceptovať. Tovar je potrebné zaslať doporučene, zabalený v takom druhu obalu, v akom Vám bol doručený, pričom do balíka je potrebné vložiť list oznamujúci Vaše odstúpenie od zmluvy, faktúru a číslo Vášho bankového účtu. Kupujúci je povinný vrátiť tovar nepoškodený, nepoužívaný a vrátane kompletného príslušenstva (rôzne vešiaky, obaly, alebo ďalšie veci ktoré boli v balení). Všetky štítky, cenovky a iné značenia tovaru musia byť na pôvodnom mieste a nesmú byť z tovaru odstránené. Ak bude tovar znečistený alebo napáchnutý (cigaretový dym a podobne) nie je možné takýto tovar vrátiť bez udania dôvodu. Pokiaľ chcete vymeniť tovar za iný tovar, je potrebné uviesť za aký. Pri splnení týchto podmienok bude kupujúcemu vrátená finančná čiastka za vrátený tovar alebo tovar vymenený. Pri nesplnení niektorých z vyššie uvedených podmienok nebudeme schopní akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielateľa späť.

Reklamačné podmienky:

Záruku poskytujeme na tovar v rozsahu ustanovení všeobecne platných predpisov.
Ak kupujúci zistí po prevzatí tovaru, že tovar má vady, je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť predávajúcemu.
Pri podaní reklamácie je nutné predložiť:
- kópiu predajného dokladu (faktúry)
- stručný popis závady.
Predávajúci rozhodne o reklamácii najneskôr do 3 pracovných dní od podania reklamácie a vyrozumie o tom kupujúceho zaslaním e-mailu, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.
Ako oprávnenú nemožno uznať reklamáciu tovaru, ktorého vady vznikli:
- neodborným použitím
- mechanickým poškodením alebo opotrebením
- živelnými pohromami
- inými vonkajšími vplyvmi.
V prípade, že reklamácia bude uznaná ako oprávnená, zaistí predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30-tich dní odo dňa uplatnenia reklamácie výmenu tovaru, prípadne vrátenie peňazí.


Záverečné ustanovenia

Zákazník prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá dodávateľ zákazníkovi za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté. Práva zákazníka vo vzťahu k dodávateľovi vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zákonných úprav zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka. Dodávateľ a zákazník sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Objednávka vytvorená zákazníkom na Pushup.sk je pre zákazníka i pre dodávateľa záväzná. Objednávka sa považuje za uzavretú a potvrdenú stiskom tlačítka potvrdiť objednávku v pokladni systému Pushup.sk. O tomto úkone je vykonaný dokladovateľný záznam v databáze Pushup.sk. Zákazník je o úspešnom uzavretí objednávky informovaný elektronickou poštou, prípadne telefonicky a je požiadaný o autorizáciu (znovupotvrdenie objednávky). Potvrdením objednávky zo strany dodávateľa vzniká medzi dodávateľom a zákazníkom riadna kúpna zmluva podľa Občianskeho zákonníka. Potvrdenie obdrží zákazník písomne na elektronickú adresu uvedenú pri registrácii, prípadne mu bude objednávka, kúpna zmluva potvrdená telefonicky. Celý dodaný tovar je až do úplného zaplatenia majetkom dodávateľa. Dodávateľ vydáva tieto podmienky na dobu neurčitú a vyhradzuje si právo ich zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.


Zákony a predpisy:

- zákon číslo 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji
- zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov

- zákon č. 22/2004 Z.z.o elektronickom obhocde v znení neskôrších predpisov